logo

Data Privacy Policy

We, La Verdad Christian College (LVCC), recognize your fundamental right to privacy. We treat your personal information in full confidentiality and with strict adherence to the fundamental principles of privacy as required by Data Protection Laws, such as, but not limited to, Republic Act No. 10173 (Philippine Data Privacy Act of 2012), its implementing rules and regulations, and the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union.

Kinikilala po namin sa La Verdad Christian College (LVCC) ang iyong privacy bilang isa po sa iyong mga pangunahing karapatan. Itinuturing po namin ang inyo pong mga personal na impormasyon na may buong paglilihim at mahigpit na pagsunod sa mga pangunahing prinsipyo ng privacy na kinakailangan ng mga batas ng Data Privacy gaya po ng Republic Act No. 10173 (Philippine Data Privacy Act of 2012), ang implementing rules and regulations nito, at ng General Data Protection Regulation (GDPR) ng European Union.

Please take time to read this Privacy Notice on how we process your personal information. As used in this Privacy Notice, the term “personal information” includes “sensitive personal information” and “privileged information”.

Mangyari po na inyong basahin ang Privacy Notice na ito kung paano po namin pinoproseso ang iyong mga personal information. Para po a Privacy Notice na ito, kasama po sa kahulugan ng “personal na impormasyon” ang mga “sensitive personal information” at “privileged information”.

We inform you about how we collect, use, access, store, retain, protect, and share your personal data or information within LVCC as you access our La Verdad Christian College Website (https://laverdad.edu.ph/) and system.

Pinapaalam po namin sa inyo kung paano namin kinokolekta, ginagamit, ina-access, iniimbak, pinananatili at ibinabahagi ang iyong mga personal na impormasyon sa LVCC sa tuwing bibisitahin po ninyo ang aming La Verdad Christian College Website (https://laverdad.edu.ph/) at system.

I. How we collect your personal data and what we collect

As you visit our website, we collect the data you directly supplied to us through our contact information. We do not, however, collect or process any other data from third parties, institutions or agencies.

Kapag bumisita po kayo sa aming website, nagkolekta kami ng mga datos na direkta mong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng amin pong contact information. Hindi naman po kami nagkakolekta o nagproproseso ng anumang iba pang data mula po sa mga third party, institusyon o ahensiya.

You are not required to provide us your personal information. If you choose to do so, you agree and freely consent that the information you provide will be collected, processed, and stored under our auspices.

Hindi po kayo kinakailangan na magbigay sa amin ng inyong personal na impormasyon. Kung magpasya po kayong magbigay ng impormasyon, pumapayag po kayo at lubos na nagbibigay po ng pahintulot na ang impormasyon po na ibinigay ninyo ay kukolektahin, iproseso at itatago po sa ilalim ng amin pong pangangasiwa.

As you visit our site and/or upon submission of your inquiries, requests, and comments, LVCC collects the following personal information, including sensitive personal information, namely:

  • FULL NAME, for us to identify you; and
  • CELLPHONE NUMBER and EMAIL ADDRESS, for us to contact you.

Kapag bumisita po kayo sa aming website at/o magsumite ng mga katanungan, kahilingan, at komento, kinokolekta po ng LVCC ang mga sumusunod na personal na impormasyon, kasama na po ang mga sensitibong personal na impormasyon:

  • BUONG PANGALAN, for us to identify you; and
  • CELLPHONE NUMBER at EMAIL ADDRESS, for us to contact you.

II. Use of your personal information

We use your personal information for documentation and processing purposes, and for other specific, limited, and legitimate purposes in relation to your inquiry or request.

Ginagamit po namin ang iyong personal na impormasyon para [p sa dokumentasyon at pagproseso ng iyong kahilingan o katanungan, at para sa iba pa pong partikular, limitado, at lehitimong mga layunin kaugnay po ng iyong kahilingan o katanungan.

III. Purpose of collecting your personal information

For visiting our site, we collect your personal information for us to analyze trends, administer the website, and gather broad demographic information for aggregate use, without linking the same to personally identifiable information, and to track visits to our site for statistical purposes, without collecting any personal information based therein.

Sa inyo pong pagbisita sa aming site, nagkokolekta po kami ng iyong personal na impormasyon para po sa pagsusuri ng mga trend, pagpapatakbo ng website, at pagsasama-sama po ng pangkalahatang impormasyon sa demograpiko nang hindi po nauugnay sa personal na impormasyon, at para po sa pagsunod-sunod ng mga pagbisita sa aming site para sa mga layunin sa estadistika, nang hindi po kumokolekta ng anumang personal na impormasyon batay sa mga ito.

For reaching us out, we collect your personal information for us to identify you, contact you, to provide appropriate reply to your inquiries, and such other specific, limited, and legitimate purposes.

Sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa amin, nagkkoolekta po kami ng iyong personal na impormasyon para makilala po namin kayo, makipag-ugnayan po sa iyo, magbigay po ng tamang tugon sa inyo pong mga katanungan, at para sa iba pa pong partikular, limitado, at lehitimong mga layunin.

IV. To whom we disclose or share your personal information

We use your personal information within LVCC, accessible by its departments.

Ginagamit po namin ang iyong mga personal na impormasyon sa LVCC lamang, na maa-access po ng mga departamento nito.

We value your rights as data subjects under the data privacy laws. Rest assured that your personal information and sensitive personal information are handled with utmost care, and are protected using our appropriate organizational, physical and technical security measures.

Unless otherwise provided herein, we do not share or transfer your personal information with any other organization, agency or institution without your consent. In the same manner, we do not sell, rent, lease, subcontract, or give away your personal information, unless upon a lawful order of the court or quasi-judicial body with jurisdiction over your person.

Maliban kung binabanggit po dito, hindi po namin ibinabahagi o ipinapadala ang iyong mga personal na impormasyon sa iba pa pong mga organisasyon, ahensya o institusyon nang wala po kayong pahintulot. Sa gayon din pong paraan, hindi po namin ibinebenta, ipapaupa, ipina-subcontract, o ibinibigay po ang iyong mga personal na impormasyon, maliban na lang po kung iniutos sang ayon sa batas ng korte o mga quasi-judicial body na may hurisdiksyon sa iyong pagkatao.

V. How do we store your personal information

We securely store your personal information through Google Workspace (you can learn more about Google’s security & privacy by visiting the website https://safety.google/security-privacy/).

Maingat po naming itinatago ang inyong mga personal na impormasyon sa Google Workspace (maaari po ninyong matutunan nang higit ang ukol sa security at privacy ng Google sa pamamagitan ng website nito sa https://safety.google/security- privacy/).

You may request access to your personal information, have it corrected or erased, or block its processing. We will consider your request in accordance with law.

Maaari po kayong humingi ng access sa iyong mga personal na impormasyon, at/o iyong iwasto, burahin, o ipagbawal. Tatanggapin po namin ang iyong kahilingan at inire-reserba nito ang karapatan nito ayon sa batas.

VI. Retention and Disposal

In accordance with our LVCC Data Retention policy, we retain your personal information as long as necessary for the purpose of their collection and processing. After which, these shall be securely disposed of following the international best practices in disposing physical and electronic records.

Sang-ayon po sa aming LVCC Data Retention Policy, pinananatili po namin ang inyong mga personal na impormasyon hanggang kinakailangan ng layunin ng kanilang pagkolekta at pagproseso, ngunit hindi po hihigit pa sa 5 taon. Pagkatapos po nito ay maingat na buburahin habang sumusunod po sa pinakamabisang mga paraan na kinikilala ng buong mundo sa pagbubura ng mga pisikal at electronic na mga records.

VII. How do we work together to protect your personal information?

As we protect your personal information, we implement the internationally-approved best practices in handling personal information, where access to your personal information is highly restricted to authorized personnel only. Our qualified and trained personnel handle all data gathered with strict confidentiality using the appropriate physical, technical, and organizational measures to protect your personal data from any breach.

Sa pagiingat po ng iyong mga personal na impormasyon, gumagamit po kami ng mga pinakamabisang mga paraan na kinikilala ng buong mundo sa paghawak ng mga personal na impormasyon, kung saan limitado po lamang sa mga kuwalipikado at naturuang mga tao ang may access sa iyong mga personal na impormasyon. Ang amin pong mga higit na kuwalipikado at naturuang mga tao ang humahawak ng lahat ng datos na nakuha nang may mahigpit po na paglilihim gamit ang mga pisikal, teknikal at organizational na hakbang upang protektahan po ang iyong personal data laban sa anomang paglabag.

Our Data Protection Office, headed by our Data Protection Officer duly registered with the National Privacy Commission of the Philippines, handles all data privacy concerns.

Ang Data Protection Office po, na pinangungunahan ng Data Protection Officer na rehistrado sa National Privacy Commission, ang opisinang may hawak po ng lahat ng may kinalaman sa data privacy.

VIII. Methods Utilized for Automated Access

We use cookies, a piece of data stored by our websites on your computer for us to remember your browsing session and improve your browsing experience on our websites. Third-party services, such as Google, Facebook, and YouTube, may also store cookies. While disabling cookies will not prevent you from accessing our website, it may limit your browsing experience with our websites. Cookies, however, will not let us access any other data from your computer.

Gumagamit po kami ng cookies, ang mga piraso ng data na nakatago sa aming website sa inyo pong computer upang maalala ang iyong session sa pag-browse at mapabuti ang inyo pong karanasan sa pag-browse sa aming website. Maaari rin pong maglagay ng cookies ang mga third-party services tulad ng Google, Facebook, at YouTube. Kahit na hindi po ninyo pinapayagan ang cookies, maaari pa rin po kayo makapag-access sa aming website, ngunit maaaring ma-limita po ang inyong karanasan sa pag-browse. Hindi rin po maaring magamit ng cookies ang anumang ibang data mula po sa inyong computer.

IX. Your rights as data subject

We make sure you are fully aware of all your data protection rights. You have the right to be informed, right to access, right to object, right to erasure or blocking, right to damages, right to file a complaint, right to rectify, and right to data portability.

Sinisigurado po namin na nalalaman ninyo nang buo ang lahat ng iyong data protection rights. May karapatan po kayo sa mga sumusunod na data privacy rights bilang data subjects: karapatang makaalam, karapatang maka-access, karapatang tumutol, karapatang burahin o hadlangan, karapatan sa danyos, karapatang maghain ng reklamo, karapatang magsaayos, at karapatang maisalin po ang iyong mga datos.

To exercise these rights, you may get in touch with our Data Protection Officer through the contact details provided below.

Upang magamit po ninyo ang mga karapatang ito, mangyari pong nakipag-ugnayan kayo sa aming Data Protection Officer sa pamamagitan po ng mga detalye na nakasaad sa ibaba.

X. Risks Involved

We recognize the risks involved in the processing of personal information, such as, but not limited to, exposure to malware, ransomware, computer viruses, or unauthorized access. However, we are implementing appropriate organizational, physical, and technical security measures to ensure that any risk for personal data breach is mitigated, if not completely avoided.

Nalalaman po namin ang mga panganib sa pagpo-proseso ng personal na mga datos gaya po ng pagka-expose ng aming mga systems sa mga malware, ransomware, at mga computer viruses o unauthorized access, atbp. Ngunit mayroon po kaming sapat na security measures na inilagay gaya ng organisasyonal, pisikal at teknikal na mga hakbang upang masiguro po na ang posibilidad ng breach ng personal na datos ay mabawasan, kung hindi man maiwasan.

XI. LVCC Data Protection Officer Contact Information

You may reach out our Data Protection Officer for your queries and other data privacy concerns via email at dpo@laverdad.edu.ph.